Warunki rekrutacji!!!

Podstawą przyjęcia kandydata do klasy I Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 18 w Łodzi jest:

 1. świadectwo ukończenia gimnazjum
 2. zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie w przypadku technikum i zasadniczej szkoły zawodowej


Terminy:

 • składanie dokumentów: od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2010 r. do godz. 15.00
 • ostateczny wybór: od 21 do 22 czerwca 2010 r., do godz. 15.00


Ogłaszanie list przyjętych do szkoły:

 • lista wstępna: 1 lipca 2010 r., do godz. 13.00
 • lista ostateczna: 6 lipca 2010 r., do godz. 13.00


Złożenie przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnej oryginału świadectwa:

 • od 25 czerwca 2010 r., do 28 czerwca 2010 r., do godz 13.00Punkty za oceny są przyznawane z następujących przedmiotów:

 • język polski
 • język obcy
 • plastyka
 • informatykaZasady przeliczania ocen na punkty:

 • celujący: 15 punktów
 • bardzo dobry: 13 punktów
 • dobry: 11 punktów
 • dostateczny: 7 punktów
 • dopuszczający: 2 punkty

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem: 7 punktów