Drogi Gimnazjalisto!!!

Zapraszamy Cię do jedynej w wojewódzwie szkoły, która oferuje kształcenie w tak atrakcyjniej dziedzinie, jaką jest poligrafia. U nas poznasz świat multimediów, łączący tradycję pisanego słowa drukowanego z nowoczesną technologią komputerową.

W naszym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 18 masz do wyboru:

 • Techikum Poligraficzne (czteroletnie) pozwalające uzyskać tytuł zawodowy technika poligrafa lub technika cyfrowych procesów graficznych. Poprzez wprowadzenie do procesu nauczania cyklu przedmiotów zawodowych, takich jak: technologia, maszynoznawstwo, podstawy poligrafii, estetyka druku, rysunek techniczny, materiałoznawstwo, a także zajęć praktycznych, przeprowadzanych zarówno w szkole, jak i w renomowanych firmach poligraficznych, absolwent opuszcza szkołę przygotowany do efktywnego poruszania się po rynku pracy. Kształcenie w Technikum Poligraficznym zakłada zdanie matury. Absolwenci technikum mogą rozpocząć studia poligraficzne na Politechnice Łódzkiej lub na dowolnym kierunku dowolnej uczelni.
 • Liceum Profilowane (trzyletnie) o profilu zarządzanie informacją przygotowujące uczniów do korzystania z różnych form przekazu informacji, a także ich przetwarzania. Zarządzanie informacją stanowi jedną z najbardziej poszukiwanych umiejętności na rynku pracy. Ukończenie liceum umożliwi Ci dalsze kształcenie w następujących branżach zawodowych: informatyka naukowa, bibliotekoznawstwo, fotografika, urządzenia audiowizualne, techniki multimedialne, systemy bazodanowe, grafika komputerowa, poligrafia. Możesz także podjąć naukę w szkole policealnej lub rozpocząć studia na dowolnym kierunku dowolnej uczelni.
  • Z pewnością zainteresują Cię projekty realizowane w naszym Liceum Profilowanym. Należą do nich między innymi:
  • zaprojektowanie i wykonanie pakietu multimedialnego
  • zaprojektowanie relacyjnej bazy danych
  • zaprojektowanie i wykonanie stron www
  • wykonanie komputerowego tekstu wybranej publikacji
  • wykonanie krótkiego filmu na określony temat
  • wykonanie zdjęć na wybrany temat
  • wykonanie recenzji wybranego przekazu informacyjnego

 • Zasadniczą Szkołę Zawodową (trzyletnią) pozwalającą uzyskać tytuł zawodowy drukarza lub introligatora. Uczeń poznaje w zakresie kształcenia zawodowego, wspartego zajęciami praktycznymi, podstawy poligrafii, technologię druku i introligatorstwa przemysłowego. Szkoła przygotowuje do dalszego kształcenia lub podjęcia pracy w zawodzie drukarz oraz introligator.

W ZSP nr 18 realizowany jest program wychowawczy uwzględniający cykl z zakresu profilaktyki i integracji. Uczniowie objęci są opieką pedagoga szkolnego. Partnerska współpraca Nauczycieli, Rodziców i Uczniów stwarza klimat wzajemnej tolerancji, poszanowania godności ludzkiej. Zajęcia pozalekcyjne, kółka zainteresowań i Szkolny Klub Sportowy pogłębiają wiedzę uczniów i gwarantują ich wszechstronny rozwój.