Witamy bardzo serdecznie na oficjalnej stronie Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 18 im. Mikołaja Reja w Łodzi!

Strona niniejsza ma za zadanie pomóc wszystkim Gimnazjalistom (i nie tylko) chcącym odnaleźć informacje na wszelkie tematy związane z naszą szkołą.

O szkole

Szkoła kształci na poziomie średnim 87% uczniów oraz na poziomie zasadniczym 13%. Atrakcyjność specjalności i zawodów (poligrafia) daje młodzieży bogaty wybór rozwijania umiejętności i talentów (multimedia). Możliwość otworzenia nowego typu szkoły - liceum profilowanego uatrakcyjniło ofertę kształcenia. Pozwoli osiągnąć skutek w postaci inaczej wykształconego absolwenta - przygotowanego do pracy w warunkach współczesnego świata, twórczego, wykorzystującego zdobycze rewolucji informatycznej, posiadającego umiejętności ogólnozawodowe transferowane na umiejętności specjalistyczne konieczne na różnych stanowiskach pracy.

Oferta kształcenia, jaką chcemy zaproponować w nowych warunkach przyczyni się do zwiększenia zainteresowania uczniów dalszym doskonaleniem, pobudzenia uczniów do prezentacji indywidualnych rozwiązań wychodzących poza program kształcenia, ułatwi organizowanie wystaw prac wykonywanych przez uczniów na terenie szkoły oraz w innych instytucjach. W szkole podjęto działania układające się w logiczny cykl, zmierzające do realizacji postawionych celów. Zorganizowano kształcenie w liceum ogólnokształcącym, wyposażając absolwenta LO w umiejętności z zakresu plastyki i informatyki co stanowi pomost w kierunku kształcenia stricte poligraficznego, zorganizowano proces kształcenia w liceum profilowanym (kierunek poligraficzno-medialny), stwarzając podstawy do nowoczesnego kształcenia w zakresie poligrafii rozumianej jako dziedzina przemysłu wspierana rozwojem mediów. Edukacja w liceum profilowanym na kierunku zarządzanie inforamcją, może zostać zwieńczone kształceniem w krótkich cyklach szkoły policealnej umożliwiającej uzyskanie tytułu zawodowego.

Wszystkie przedsięwzięcia podejmowane dziś i planowane w szkole na przyszłość zmieniają proces kształcenia, zmuszając do sięgania po nowoczesną wiedzę fachową (poligraficzną, z dziedziny szeroko rozumianych mediów) oraz współczesne rozwiązania metodyczne.

Misja szkoły:
 • zachowanie standardów zgodnych z programem wychowawczym szkoły i programem profilaktyki w zakresie: zachowania uczniów, ich frekwencji, patriotyzmu, stosowania zasad demokracji, przestrzegania zasad zdrowej i bezpiecznej szkoły, współpracy z Rodzicami, tolerancji;
 • przestrzeganie standardów w sferze organizacji i kierowania szkołą w zakresie: dokumentacji, planowania pracy w szkole, struktury organizacyjnej szkoły, kierowania ludźmi, szkolnego systemu pedagogicznego, informacji o szkole i jej promocji;
 • nauczanie interdyscyplinarne pozwalające uczniowi wiązać fakty, wyciągać wnioski, a w ten sposób wbogacać wiedzę i zdobywać nowe umiejętności;
 • wprowadzanie ścieżek edukacyjnych pozwalających na integrację wiedzy, kształtowanie uniwersalnych umiejętności, w tym umiejętności pracy w grupie, warunkujących wszechstronny rozwój;
 • wprowadzanie nowej filozfii oceniania (stosowane są ćwiczenia, problemy i projekty traktujące przedmiot nauczania holistycznie; stosowane są sytacje otwarte wymagające łączenia wiedzy z różnych działów programu i z różnych przedmiotów; stosowane są różne metody sporządzania informacji o uczniu i jego osiągnięciach; oceniane jest to, co uczeń umie i jak posługuje się zdobytą wiedzą);
 • wprowadzanie metody projektów (temet i cel projektu, kryteria oceny, kontakt, plan działania, konspekt, wykonanie projektu, sprawozdanie z projektu, prezentacja);
 • realizacja projektu "pracownia internetowa w każdej szkole" - zastosowanie technologii informacyjnej w praktyce szkolnej poprzez: zorganizowanie multimedialnego centrum informacji dostępnego dla całej społeczności szkolnej, modyfikowanie strony internetowej, doskonalenia informatycznego nauczycieli w ramach szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych, prowadzenie zajęć profilowanych oraz praktyk zawodowych w Centrum Komputerowym Politechniki Łódzkiej;
 • wykorzystanie wyposażenia techniczno-dydaktycznego ( w części nowoczesnych komputerów) przez doświadczoną kadrę nauczycieli we wszystkich typach szkół podczas możliwie największej ilości zajęć lekcyjnych;
 • udostępnienie zaplecza sportowego szkoły w czasie pozalekcyjnym młodzieży szkoły i społeczności lokalnej;
 • uczestniczenie uczniów w różnych formach prezentacji umiejętności, w tym udziału w turniejach i olimpiadach.

Przyjdź do nas!

Proponujemy Ci naukę w:

 • Liceum Profilowanym
  • o profilu zarzadzanie informacją
 • Technikum Poligraficznym
  • w którym możesz zdobyć atrakcyjny zawód technika poligrafa lub technika cyfrowych procesów graficznych
 • Zasadniczej Szkole Zawodowej
  • kształcącej w zawodzie drukarza oraz introligatora

Nasze zadania to:

 • wdrażanie do twórczego rozwiązywania problemów i permanentnego uczenia się
 • stosowanie metody projektów podczas zajęć edukacyjnych
 • kształcenie wrażliwości artystycznej
 • merytorycznie (zawodowo)
 • uwarunkowana konstrukcja procesów technoloicznych.

Pamietaj!!!

Poligrafia jako atrakcyjna dziedzina przemysłu wykorzystująca techniki medialne i informatyczne zapewni Ci, ciekawą pracę w wydawnictwie, drukarni, reklamie. Dajemy Ci szansę zdobycia atrakcyjnego zawodu i zapewniamy twórcze wrażenia!

Absolwent naszej szkoły jest:

 • twórczy i przedsiębiorczy
 • odpowiedzialnie planujący
 • realizujacy swoje przedsięwzięcia
 • wrażliwy i pragmatyczny
 • wykształcony medialnie i językowo
 • znający jezyki obce
 • efektywnie współpracujący w zespole